آیت اللە سیستانی ، دبیر کل اتحادیە عرب را بە حضور نپذیرفت

سردبیر