درخواست ۴۲۴ هزار میلیارد تومانی دولت برای بودجه ۹۷

یه گزارش عصر امروز، بر اساس ماده واحده لایحه بودجه ۹۷ کل کشور، بودجه سال آینده از حیث منابع بالغ بر یازده میلیون و نهصد و چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و چهار میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ یازده میلیون و نهصد و چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و چهار میلیون ریال به شرح زیر است:
 الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر چهار میلون و دویست و چهل و نه هزار و یکصد و ده میلیارد و هشتصد و نود و یک میلیون (۴٫۲۴۹٫۱۱۰٫۸۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال شامل:
 1- منابع عمومی بالغ بر ۳ میلیون و ششصد و هشتاد هزار و چهارصد و نود میلیارد (۳٫۶۸۰٫۴۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
 2- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر پانصد و شصت و هشت هزار و ششصد و بیست میلیارد و هشتصد و نود و یک میلیون (۵۶۸٫۶۲۰٫۸۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
 ب- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر هشت میلیون و یکصد و سی و نه هزار و هشتصد و هفتاد و یک میلیارد و چهار صد و نود و یک میلیون (۸٫۱۳۹٫۸۷۱٫۴۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر هشت میلیون و یکصد و سی و نه هزار و هشتصد و هفتاد و یک میلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون (۸٫۱۳۹٫۸۷۱٫۴۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال.

منبع