چاوز از دولت اسپانیا خواست در امور ونزوئلا دخالت نكند

سردبیر